Medeciner som jag äter eller har ätit och vad dom används för.
1. Seroquel

VAD SEROQUEL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Seroquel innehåller en substans som kallas quetiapin. Quetiapin tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotika. Seroquel kan användas för att behandla flera sjukdomar, som t.ex.:

Bipolär depression: då du kan känna dig nedstämd eller deprimerad, skuldtyngd, energilös, har dålig aptit eller sömnproblem.

Mani: då du kanske känner dig väldigt uppvarvad, upprymd, upprörd, entusiastisk, hyperaktiv eller har dåligt omdöme med inslag av aggressivt och splittrat beteende.

Schizofreni: då du kanske ser, hör eller känner sådant som inte finns, tror på sådant som inte är verkligt eller känner dig ovanligt misstänksam, orolig, förvirrad, spänd eller deprimerad.

Det kan hända att din läkare vill att du fortsätter att ta Seroquel även när du känner dig bättre.2. venlafaxin

VAD VENLAFAXIN ACTAVIS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Venlafaxin Actavis är ett antidepressivt läkemedel som tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI-preparat). Denna grupp läkemedel används för att behandla depression och andra tillstånd som exempelvis ångeststörningar. Det anses att personer som är deprimerade och/eller har ångest har lägre nivåer av serotonin och noradrenalin i hjärnan. Det är inte fullständigt klarlagt hur antidepressiva läkemedel verkar, men de kan hjälpa genom att öka nivåerna av serotonin och noradrenalin i hjärnan.

Venlafaxin Actavis är en behandling för vuxna med depression. Venlafaxin Actavis är även en behandling för vuxna med social fobi (rädsla för eller undvikande av sociala situationer). Det är viktigt att behandla depression eller ångeststörningar på rätt sätt för att hjälpa dig att må bättre. Om tillståndet inte behandlas kanske det inte går över utan blir allvarligare och svårare att behandla.

Venlafaxin som finns i Venlafaxin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.3. VAD ABILIFY ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

ABILIFY tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotika.Det används för att behandla vuxna personer och ungdomar
från 15 år som lider av en sjukdom som kännetecknas av att personen hör, ser eller upplever saker som inte finns där, är misstänksam, tror felaktiga saker, talar och beter sig inkonsekvent samt visar brist på känslor. Personer i detta tillstånd kan också känna sig deprimerade, skyldiga, ängsliga eller spända.

ABILIFY används för att behandla vuxna personer som lider av ett tillstånd som tar sig uttryck i att personen t ex känner sig "hög", har överskottsenergi, behöver mycket mindre sömn än vanligt, talar väldigt snabbt och med snabbt flöde av idéer och ibland är starkt irriterad. Hos patienter som har fått effekt av ABILIFY motverkar läkemedlet också att tillståndet uppträder igen.

 


4. Vad används sobril för?

Sobril används vid oro och ångest samt sömnsvårigheter vid nervösa besvär.

Sobril kan användas tillsammans med antidepressivt läkemedel vid depressioner med inslag av ångest.5. Vad används buspiron för?

Buspiron Actavis används för långtidsbehandling av ångest, oro och rastlöshet utan panikattacker. Ångesten kan vara primär men också bero på annan sjukdom eller beroende av alkohol. Buspiron Actavis påverkar en signalsubstans (serotonin) i hjärnan, vilket medför att ångest- och spänningstillstånd dämpas.6. Vad används Fluoxetin Mylan för?

Depressioner7.  Vad används Nozinan för?

Nozinan används vid schizofreni, mani och vissa andra psykotiska tillstånd, vid paranoida tillstånd som t.ex. förföljelseidéer och sjuklig misstänksamhet samt vid svåra smärttillstånd, antingen ensamt eller tillsammans med smärtstillande medel för att förstärka effekten av dessa.


8. Vad används Lergigan för?

Lergigan används mot spänning och ångest vid nervösa besvär och alkoholmissbruk. Sömnrubbningar. Svår oro. Som lugnande medel före operation och tandingrepp. Rörelsesjuka, till exempel sjösjuka. Hudklåda och allergier. Illamående och yrsel. Överdriven upprymdhet.9. VAD ÄR THERALEN OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Theralen har lugnande och sömngivande egenskaper. Theralen motverkar illamående och kräkningar. Theralen lindrar allergier och har även klådstillande egenskaper.

Theralen används vid orostillstånd och sömnstörningar hos barn (över 2 år) och vuxna. Beteenderubbningar hos barn (över 2 år). Kräkningar hos barn (över 2 år). Klåda och allergier. Theralen används även som lugnande medel före narkos.

Orostillstånd och andra symtom till följd av alkoholmissbruk eller narkomani.


10. Vad används oxascand för?

Oxascand används vid oro och ångest samt sömnsvårigheter vid nervösa besvär.

Svårighet att somna orsakas ofta av oro och spänning, som gör det svårt att slappna av. Därför kan Oxascand underlätta insomningen.


11. Vad används Behepan för?

Perniciös anemi

är en speciell typ av blodbrist som uppträder vid brist på vitamin B12. Behepan ges vid denna sjukdom och vid andra typer av vitamin B12-brist som uppstår när man inte kan tillgodogöra sig vitaminet i kosten på normalt sätt. Brist på vitamin B12 kan också uppkomma vid behandling med vissa läkemedel.


12. Vad används Propavan för?

Propavan används som sömnmedel vid olika former av sömnrubbningar.13. VAD ZOLOFT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Det verksamma innehållsämnet i Zoloft är sertralin. Sertralin tillhör en grupp läkemedel som kallas SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Dessa läkemedel används för att behandla depression och/eller ångestsjukdomar.Zoloft kan användas för att behandla

depression och förebygga återkommande depression (hos vuxna)

social fobi (hos vuxna)posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (hos vuxna)paniksyndrom (hos vuxna)tvångssyndrom (OCD) (hos vuxna, samt barn och ungdomar i åldersgruppen 6-17 år).
14. VAD METOPROLOL ACTAVIS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Metoprololsuccinat tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare.

Dessa används för att behandla:

- Högt blodtryck.

- Kärlkramp (smärta i bröstet som orsakas av förträngning i hjärtats blodkärl).

- Oregelbunden hjärtrytm (arytmi).

- Stabil symtomgivande hjärtsvikt (nedsatt pumpfunktion i hjärtat) tillsammans med andra läkemedel mot hjärtsvikt.

- Hjärtklappning orsakad av hjärtsjukdom.

Dessa används också för att förebygga:

- Ytterligare hjärtinfarkt eller skada på hjärtat efter en hjärtinfarkt.

- Migrän.
15. VAD MEDIKINET DEPOTKAPSLAR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Medikinet depotkapslar innehåller metylfenidathydroklorid som aktiv substans. Även ordet metylfenidat kommer att användas i denna bipacksedel.Vad används det för


Medikinet depotkapslar används för behandling av beteendestörningar som kallas ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders)


(Har säkert glömt massor)