Personer som drabbas av stroke och som samtidigt har en psykisk sjukdom får inte halskärlskirurgi i samma omfattning som övriga patienter. Psykiskt sjuka patienter har också ökad risk att avlida sex månader efter hjärninfarkt. De hämtar även i lägre utsträckning ut läkemedel som minskar risken för ytterligare sjukdomsepisoder.

Rapporten bygger på en registerbaserad studie av personer som för första gången har insjuknat i hjärninfarkt på grund av blodpropp (stroke) eller övergående blodbrist i hjärnan på grund av liten blodpropp (transitorisk ischemisk attack). Rapporten studerar även vårdåtgärden halskärlskirurgi utöver hälsoutfall i form av dödlighet.

Generellt visar studien att risken för att avlida inom sex månader efter stroke är uppemot dubbelt så hög för patienter med psykisk sjukdom som för övriga. Andelen som hämtat ut blodfettsänkande läkemedel är uppemot 20% lägre i gruppen med psykiska sjukdomar, och liknande skillnader syns i statistiken för blodtryckssänkande och blodförtunnande läkemedel.

- De skillnader i hälsoutfall som studien visar kan bero på att psykiskt sjuka patienter exempelvis har fler riskfaktorer eller att det tar längre tid för dem att komma under vård jämfört med övriga patienter, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen. Men att det finns en skillnad i tillgång till halskärlskirurgi mellan patientgrupperna är svårare att förstå.

Ett halskirurgiskt ingrepp förutsätter akut omhändertagande och bör skyndsamt utföras inom två veckor om förträngning av halspulsådern konstaterats. Utifrån denna utgångspunkt är det anmärkningsvärt att psykiskt sjuka inte erhöll denna vårdåtgärd i samma omfattning som övriga patienter.

- En möjlig orsak till skillnaden i utförd halskärlskirurgi mellan psykiskt sjuka patienter och övriga skulle dock kunna bero på att patienter med psykisk sjukdom har låg motivation och önskan att genomgå ingreppet, fortsätter Peter Salmi, eller att vissa medicinska skäl föreligger och utgör grund för att avstå ifrån ingreppet.

Socialstyrelsen konstaterar att personer med psykisk sjukdom har sämre förutsättningar att få en tillräckligt god vård. Myndigheten framhåller att det är hälso- och sjukvårdens ansvar att nå gruppen psykisk sjuka med somatisk sjuklighet. Särskilt tydligt blir detta ansvar då psykiskt sjuka kommer till vården för behandling av stroke eller annan somatisk sjukdom och inte får lika god vård som övriga patienter.

Studien är en del i en rapportserie som närmare undersöker vården för patienter med samtidig psykisk sjukdom utifrån de resultat som framkom i Socialstyrelsens nationella utvärdering av psykiatrin 2010. En rapport som studerar diabetesvården har tidigare publicerats i denna serie och ytterligare fyra rapporter kommer att publiceras under året. Dessa studerar cancer, hjärtinfarkt, förlossning och generell överdödlighet för patienter med samtidig psykisk sjukdom.http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2011maj/psykisktsjukafarsamrestrokevard

”Om det börjar blöda så kallas man för kärring”

Elever som systematiskt utsätter andra barn för trakasserier är ett ökande problem i skolorna.
Det handlar om så kallade "maktlekar" där syftet är att kränka en klasskompis fysiskt och/eller psykiskt.

http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article12745624.ab


Detta kan man läsa om i aftonbladet idag.
Jag hoppas verkligen att skolan och föräldrar tar tag i detta en gång för alla.
Barn ska inte behöva vara rädda för att gå till skolan. Barn ska inte behöva utstå daglig smärta för att inte bli mobbade eller utstötta.
Dessa "maktlekar" fanns även då jag gick i skolan, men då var det oftast på en låg nivå. MEn det var ändå tillräkligt för att jag skulle uppleva mycket ångest inför att kanske bli utsatt.
Av aftonbladets artikel verkar alla barnen vara överens om att lekarna borde förbjudas och att många bara leker dom för att inte bli mobbade.
Jag tycker att det är konstigt att lärare på skolan står och tittar på medans barn slår varandra.
För dom här lekarna är inte roliga!

Så lärare och föräldrar lär barnen empati!


PSYKIATRINS DROGER DÖDAR FLER SOLDATER ÄN KRIGET I IRAK!Aldrig någonsin har så mycket psykiatriska droger distribuerats bland soldater i amerikanska armén som nu. Och aldrig har så många självmord begåtts. Faktum är att fler dör av självmord än av kriget. Armén misstänker starkt psykiatrins droger. Nu börjar de även vakna upp inför det faktum att dessa droger kan ligga bakom de bisarra våldshandlingar som skett i Irak av amerikanska soldater.

De överlevde krypskyttar, självmordsbombare, ökenhetta och andra grymma omständigheter. Men när de återvände hem blev de utsatta för än ännu större fara. Omkring 300 000 soldater har återvänt från kriget med en eller flera diagnoser och fått starka psykiatriska droger. En rapport från armén förra året visade att över en tredjedel av alla aktiva soldater gick på någon form av receptbelagd medicin, varav psykiatriska droger var den övervägande delen, antidepressiva, antipsykotika eller bensodiazepiner. Och nästan alltid med flera olika recept. De flesta av dessa droger bär en varning för självmord. Ingen kan förutse vad mixandet leder till, men att de ökande självmorden är ett resultat av dessa droger är de flesta överens om.

I rapporten stod att 162 aktiva soldater dog av självmord under aktiv tjänst år 2009, 239 totalt inklusive reservtrupperna, och att det förekom 1713 självmordsförsök, men även att 146 soldater dog av överdoser från psykiatriska droger. Och självmorden minskar inte, trots att de psykiatriska drogerna ökar, vilket föranleder misstankar om att något inte står rätt till med dem. I januari 2010 dog för första gången fler soldater av självmord än av kriget.
– Jag är ingen läkare, men något inom mig säger att ju mindre vi skriver ut av dessa saker, desto bättre kommer det att bli, sade general Peter W Chiarelli, vice personalchef för armén, i New York Times nyligen.

Det är inte bara självmorden som uppmärksammats, flera soldater har dött i sömnen. Man finner oftast en cocktail av psykiatriska droger i blodet vid obduktionen. Sergeant Bachus fick diagnosen PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) efter aktiv tjänst i Irak och psykiatrikern satte honom på  Celexa (Cipramil) för depression, Klonopin för ångest och Risperdal en antipsykotika. En annan läkare gav honom två olika opiater för smärta. Han dog i sömnen kort tag efteråt. Man fann 30 pillerburkar i hemmet, de flesta pillren nyligen utskrivna.

Ett flertal studier har beskrivit hur psykiatrins droger kan framkalla hjärtstillestånd. Man misstänker att minst 30 och upp till 70 soldater kan ha dött på detta sätt.

Utgifterna för psykiatriska droger har mer än fördubblats sedan 2001 och nådde 280 miljoner dollar 2010. Aldrig någonsin har så mycket lagts ut på psykiatriska droger. Men trots spärrelden av piller så har problemen inte lösts. Klagomål över sömnproblem, mardrömmar, depressioner, PTSD möts med en moteld av droger; narkotiska smärtstillare blandas med antipsykotika och lugnande, vilket mångfaldigar effekten. Och i det här fallen så blir inte två plus två fyra, det kan både bli fem och sex, vad det gäller effekt och biverkningar.

Sedan 2001 har det skrivits ut 73 103 recept för Zoloft, 38 199 för Prozac, 17 830 för Seroxat och 12 047 for Cymbalta.

Alla dessa preparat bär en självmordsvarning.
AstraZeneca antipsykotika Seroquel har varit en av de flitigast utskrivna och ligger därför på femte plats av USAs mest sålda mediciner (2009). Ökningen bland veteranerna har varit 770 procent sedan 2001. Veteran Affairs (VA) spenderade 125,4 miljoner dollar, närmare en miljard kronor, år 2009 på Seroquel till veteraner. Det är också Seroquel som ligger främst bland misstankarna angående de ökande självmorden och dödsfallen i sömnen. I dagarna fick AstraZeneca domen att betala ca 950 miljoner kronor till 6000 patienter i USA som stämt dem för skadeverkningar från Seroquel. Ytterligare 4000 står i kö.

Närmare 20 procent av alla soldater går nu på psykdroger, vilket senator Jim Webb i en hearing i senaten förra året kallade ”ganska fantastiskt och även mycket besvärande”. Överste Bart Billings, en tidigare armépsykolog, var mer rättfram när han vittnade inför Kongressen: ”Jag känner rakt av att psykiatrikerna är direkt ansvariga för dödsfall inom militären”, och i en senare artikel: ”Jag anser att det är kriminellt vad de gör”.

I praktiken är det dock långt, långt fler som använder psykdroger. Den omfattande lättillgängligheten av psykiatriska droger har kopplats ihop med att det illegala missbruket av samma droger har ökat inom armén. Försvarsdepartementet fann i en undersökning att illegal användning av receptbelagda droger tredubblats från år 2005 till 2008 med fem gånger så många som använder receptbelagda droger än som använder kokain och marijuana. Det är lättare att få tag i psykdroger, då de finns överallt.

De mixas även då soldaterna bjuder varandra på, eller byter, droger. Cocktailen kan vara förödande. Ingen vet vad som händer när man blandar flera olika sorter. Inga studier har gjorts. Man har dock märkt ”försämrad reaktionsförmåga, ökad självmordsbenägenhet, aggression och fientlighet”.

”Föreställ er att framkalla detta bland män och kvinnor som är kraftigt beväpnade och under stress”, sade psykiatriker Peter Breggins som anlitats av armén som expert. Han är starkt kritisk mot den massiva nerdrogningen inom armén.

”Det finns inga [psykiatriska] droger som förbättrar hjärnans funktion, de förändrar hjärnans kemiska balans och kan ha samma effekt som gatudroger,” sade Breggin under en hearing vid Veterans Affair år 2010.

Extremvåld
Ett flertal publicerade vetenskapliga artiklar på senaste tiden visar att psykiatrins droger kan orsaka ökade aggressioner och fientlighet. Det råder inget tvivel om den saken längre. De framkallar ”förlorat omdöme och självkontroll och leder till ökat våld och självmordsimpulser” enligt expertisen.
Det kan även förklara det extrema våld som USA-soldater förorsakat under åtskilliga tillfällen i Irak och Afganistan. I höstas arresterades tolv soldater för att ha format ett ”mördarteam” som slumpmässigt sköt och bombarderade civila.
En sergeant hade plötsligt öppnat eld mot civila bönder utan anledning december förra året. Det finns ett flertal andra incidenter med extremvåld.
Detta handlar inte om krig, det handlar om det sanslösa våld som psykiatrins droger är kända för att framkalla.

Kidnappade synapser
Chad var en marinsoldat som tjänstgjorde två gånger i Irak som krypskytt. Han sökte hjälp för ”bilder och emotioner” som hemsökte honom när han kom hem. Likt många andra fick han ”mediciner”. Chad berättar att trots att han var van vid att utsätta sig för livshotande risker så kände han att han var mer hotad av dessa mediciner än av kriget. Redan efter första dagen fick han ett ”lyft” men saker och ting började snabbt att ”flip-floppa” som han uttryckte det.
”Allteftersom tiden gick började jag att förändras till någon jag inte kände igen. Från att tidigare ha varit fokuserad, försämrades min reaktionstid markant. Mina tankeprocesser blev torra och letargiska, medan min självständighet försvann. Jag kunde inte fatta egna beslut och fann mig själv lita på andra på ett sätt jag aldrig gjort förut. Jag hade blivit en medicinsk drönare. Alla känslor vändes till apati och jag fann mig själv likgiltig och till slut var allt meningslöst”

Nervsynapserna kidnappas av psykiatrins droger vilket förvanskar impulserna och skapar en syntetisk värld, som blir overklig och lämnar användarna, likt Chad, i ett emotionellt kaos. När en gång kidnappningen av synapserna ägt rum är offret totalt í de psykiatriska drogernas makt och förnuftet kan tas över av en ny förvirrande och våldsam agenda. En ny personlighet stiger fram, nu med både självmords- och mordimpulser. Tusentals bisarra våldsdåd har skett efter intag av SSRI-medel – av folk som aldrig varit våldsamma förut. Många användare har berättat att de förlorat sig själva och aldrig hittat tillbaka. De blir mjölkkossor till psykiatrin och läkemedelsindustrin livet ut. Och det tycks vara det enda syftet – för psykiatrins droger har aldrig fungerat som utlovats. Hela området är fyllt med lögner och bedrägerier som har hållit igång en mångmiljardindustri. Och media har backat upp dem – ända fram till banken.

Chad lyckades sluta i tid, men han var nära att duka under – för sig själv. Väl hemma under sin mörkaste period tog han på sig kamouflagedräkten han använde som krypskytt i fiendeland och en 45:a och åkte ut i skogen där ingen kunde finna honom. ”Jag höll min 45:a medan jag försökte det outsägliga…”
Kanske på grund av viljelösheten överlevde han sig själv som dekorerad marinsoldat och skytt. Chad insåg plötsligt att allt elände började med de psykiatriska drogerna och han kände att han måste börja sitt nya liv med att sluta med dessa.

Chad börjar nu varje dag med rigorös träning och slutar dagen med välgörande sömn. Hans diet förstärks med extra protein två gången om dagen och måltiderna består av obehandlad mat. Socker och alkohol har reducerats till ett minimum. Han badar bastu regelbundet och verklig terapi sker genom att tala med och skriva till andra som delar hans erfarenheter. Idag är han filosofie kandidat – på rekordtiden 2,5 år. Han har även grundat ett veterancenter där han stödjer andra veteraner. Och så fort han kan varnar han för psykiatrin:

    ”Psykiatriker som har kontrakt med Veteran Affairs – är enligt min åsikt – legala drogpushare som varit nära att ta livet av mig.”